Startside

På denne side vil der efterhånden komme billeder og beskrivelser af de Danekræ, som Jysk Stenklubs medlemmer har fået anerkendt.

Hidtidige danekræ-fund

bullet DK 217 - Sct. Petersfisk, moler, Eocæn, Mors
bullet DK 227 - Søstjerne, ?Teichaster retiformis - flintblok, ?Danien, Mols
bullet DK 480 - Søpindsvin, Galeaster carinatus, bryozokalk, Danien, Klim
bullet DK 481 - Sølilje-bæger, ?Nielsenicrinus sp., bryozokalk, Danien, Sangstrup Klint
bullet DK 562 - Masseforekomst af søpindsvin, Echinocorys, skrivekridt/flint, Møns Klint
bulletDK 653 - Et irregulært søpindsvin, Galerites cf. sulcatoradiatus, med 7-tallighed, Skrivekridt, stranden ved Sangstrup Klint
bullet DK 706 - snegl, Apiocypraea humbergi R. Janssen, 1978 fra Mogenstrup
bulletDK 754 - Kiselsvamp (spongie) fra skrivekridtet, Hillerslev Kridtbrud, Thy
bulletDK 761 - Pleurotomaria’ regalis (Roemer, 1841) fra Bavnodde Grønsand, Bornholm
bulletDK 789 - Slank, pigfinnet fisk i 'skifer' fra Ertebølle  
bullet DK 787.1 Stenkerne af det irregulære søpindsvin Echinocorys sulcata med bevarede mundplader
bullet DK 858 Knusetand fra hajen Ptychodus (1stk), Arnagerkalkens bundkonglomerat, Kridt, Arnager, Bornholm
bullet DK 863 Stenkerne af krabben ?Dromiopsis depressus. Koralkalk, Midt Danien, Faxe Kalkbrud
bullet DK 872 Klosaks af eremitkrebs (pagurid) i bryozokalk, Midt Danien, Faxe Kalkbrud
bullet DK 877 Fugleknogle, venstre ravnenæbsben = coracoid, fra en alkefugl, i Gram Ler, Sen Miocæn, Gram Ler

 

DK 217 - Sct. Petersfisk, Protozeus kuehnei, Bonde & Tyler i endnu upubliceret manuscript!

Fisken er fundet i Skarrehage sydlige molergrav, Mors i moler, Fur Formation.


Foto: Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum (Kbh.)


Tegning v/ Niels Bonde, Geologisk Institut, Kbh. Univ.

Evaluering ved Niels Bonde (Geol. Inst., Kbh): Denne lille fisk (længde 10,5 mm totalt) bevaret som aftryk (med modplade) i hvidligt moler er en yderst sjælden art af stor videnskabelig interesse. Kun ét andet eksemplar er kendt fra samlingerne, fundet i 1937 af W Kühne på samme lokalitet og solgt til Mineralogisk Museum.

 Denne endnu bedre bevarede fisk er en anelse mindre og gøres til holotype i mit manuskript med J. Tyler, Washington for en ny slægt og art Protozeus kuehni.

Det nye fund mangler de fleste af finnerne; alligevel supplerer det holotypen med detaljer fra de "bløde" ryg- og gatfinner og halefinnens basale støtteskelet. Der er ligeledes bevaret supplerende detaljer ang. finnepiggenes radier (støttestråler), netop fordi piggene er faldet af. Flere vigtige detaljer af kraniets anatomi suppleres også fra det nye fund.

H.S. Jensens fund viser vigtige anatomiske detaljer og gøres til paratype. De to fisk er de ældste kendte zeomorpher, Sct. Peters fiskegruppen i snæver forstand (i dag 4-5 små familier af ret primitive pigfinnede benfisk, som ofte lever på dybt vand i tropisk/subtropiske områder).

Det må derfor stærkt anbefales, at dette nye fund bliver danekræ:

  1. Arten er overordentlig sjælden - 2 eksemplarer kendt.

  2. Fossilet bliver paratype for en ny art og slægt.

  3. Fossilet er trods størrelsen velbevaret og giver vigtige anatomiske detaljer.

  4. Den store videnskabelige interesse skyldes, at denne art fra moleret er den ældste kendte repræsentant for gruppen Zeomporpha, og samtidig viser den, at den ene af nutidens familier allerede må være spaltet fra "hovedlinien" før Paleocæn/Eocæn grænsen.

  5. Disse meget små fisk, ca. 1 cm lange, vil være blandt de absolut mindste fossile fisk, der nogensinde er beskrevet - og alligevel forbløffende i detailrigdom.


- o - O - o -

DK 227 - Søstjerne, ?Teichaster retiformisFoto: Ole Bang Berthelsen (+), Geologisk Institut, Kbh. Univ.


Foto: Søren Bo Andersen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

Evalueringsrapport mangler. Der er tale om en flintblok med aftryk af en mængde plader fra en søstjerne, muligvis af slægten Teichaster. Arten er bestemt til at være ?Teichaster retiformis. Fundet er en løsblok, som er fra Begtrup Vig på den sydlige del af Mols. Ud fra flintens farve antages det, at den geologiske alder sandsynligvis er Danien.


- o - O - o -


DK 480 - Søpindsvin (sømus-type), Galeaster carinatus

Evaluering: Vedrørende indleveret fossil til Danekræ-prøvning (DK 480), søpindsvin Galeaster fra Klim Kalkgrav, Thy.

Fossilet er et forholdsvis lille (ca 1½ cm på hver led) søpindsvin. Artsbestemmelsen er sikker, det er en Galeaster carinatus RAVN 1927, som er fundet i bryozokalk fra Tidlig (Nedre) Danien (Tylocidaris abildgaardi-zonen) i kalkgraven ved Klim.

Galeaster carinatus, Klim - set fra forskellige sider. Foto: Søren Bo Andersen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.


Galeaster carinatus er en meget sjælden art søpindsvin. Da Ravn i 1927 opstillede arten, var det på kun 1 eksemplar fra bryozokalk på Stevns Klint. Dette eksemplar er lettere beskadiget, gattet mangler, og overfladen er dækket af bryozoer m.m., derfor er tuberculation og andre overfladedetaljer ikke tilgængelige på Ravns holotype. Jeg er bekendt med endnu et fund af Galeaster. Her er tale om et temmelig deformeret eksemplar (bryozokalk, Hammelev Kalkgrav (inden for Sangstrup Klint), Djursland), men det bibragte ingen nye detaljer.

Det nyfundne eksemplar, som kommer fra Klim, derimod, er perfekt på alle måder. Det er helt og ubeskadiget, det viser gattets facon og placering, og ikke mindst kan man (allerede inden en rensning) se tuberkler (pigvorter) og deres variation på ydersiden af skallen. En blid rensning vil sandsynligvis få skallen til at fremstå med alle ønskelige detaljer. Det ser ydermere ud til, at der et par steder på overfladen ligger et par fine, tynde pigge, som meget vel kunne høre til denne gravende ”sømus-form”.

Det nye fund bidrager således med mange hidtil ukendte detaljer om dette meget sjældne, danske Danientidssøpindsvin. Måske vil en nærmere undersøgelse af detaljerne omsider kunne afgøre, hvor nært slægtskabet er med Galeaster bertrandi (fra Pyrenæerne, Krim og Kazachstan), idet nogle har ment, at de to arter kunne være identiske.

Min vurdering er, at fossilet har megen videnskabelig værdi med de mange nye detaljer, og at det tillige er så sjældent, at dette alene burde kunne kvalificere til en Danekræstatus.

Som økonomisk kompensation foreslås ..... , dels for videnskabelig værdi, dels sjældenhed og dels for omhyggelig udpræparering og håndtering, da meget let kunne være ødelagt ved en mere normal procedure, som den ellers kendes i visse fossilsamlerkredse (bl.a. afsyring af overfladen for at ”rengøre”!!).

Med venlig hilsen

Søren Bo Andersen, Geologisk konservator & palæontolog, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

Litteratur:

Ravn, J.P.J. 1927: De Irregulære Echinider i Danmarks Kridtaflejringer. - Det Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturvid. og Mathem. Afd. 9. Række, I, 1. 74 pp. København.


- o - O - o -


DK 481 -  Sølilje-bæger af ?Nielsenicrinus sp.

Evaluering: Vedrørende indleveret fossil til Danekræ-prøvning, ?Nielsenicrinus bæger-plader, Sangstrup Klint. (DK 481)

Stykket består af fire ud af de oprindelige fem sammenhængende bægerplader til en crinoid, en isocrinoid sølilje. Der er tale om det nederste af bægeret, der hvor stilken sidder fast på dette. Pladerne er dels de uventet store basalplader og dels nogle meget små, indskudte, infrabasalplader. Det formodes, at fossilet hører til slægten Nielsenicrinus, men det kræver yderligere studier at afgøre den nøjagtige slægtsbestemmelse.


Foto: Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum (Kbh)


Foto: Søren Bo Andersen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

Fossilet er fundet i bryozokalk fra Tidlig (Nedre) Danien (zonen med Tylocidaris abildgaardi) in situ i klinten ved Sangstrup på Nord-Djursland.

Det helt exceptionelle ved dette fossil er, at det består af sammenhængende plader fra bægeret af en af de stilkede søliljer. Det er ikke kendt tidligere fra hverken Danientids- eller Kridttidslag fra Danmark eller sågar hele NW-Europa! Dette ses af såvel litteraturstudier som af samtaler med førende forskere inden for denne fossilgruppe. Ligeledes kan undertegnede ud fra et mangeårigt kendskab til både lag, fossiler og samlere sige, at heller ikke jeg er bekendt med noget lignende.

Sammenholdes dette nyfundne fossil med de tidligere foretagne (teoretiske) rekonstruktioner, foretaget af de danske nestorer inden for crinoidforskning – d.v.s. Brünnich Nielsen og Wienberg Rasmussen, kan man se, at de ikke holder, og nye rekonstruktioner bør være væsentligt anderledes!

Nok syner fossilet ikke af meget, men det tilfører væsentlige nye elementer i forståelsen af de danske Danientids- (og tillige hermed, også Kridttids-) crinoider.

Jeg kan kun anbefale, at fossilet sikres for forskningsverdenen ved en anerkendelse som Danekræ ...

Med venlig hilsen,

Søren Bo Andersen, Geologisk konservator & palæontolog, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

- o - O - o -


DK 562 - Et ny danekræ i Jysk Stenklub

Efter det store skred ved Møns Klint i januar 2007 besøgte vi et par gange den nye kridthalvø med de mange fossiler og de store bøgetræer, som om sommeren havde kraft nok til at springe ud. Også de nedfaldne frø spirede i kalken.  Det var et mageløst sted.  På en af turene havde vi det ”uheld” at falde over en stor flinteblok med rigtig mange Echinocorys  søpindsvin.   Det lykkedes ved fælles hjælp at få den store blok op gennem Jydelejet,  og  da den i efteråret kom til Geologisk Museum tog Steen Lennart Jacobsen den under kyndig behandling. Resultatet var forbløffende.  Søren Bo Andersen skrev følgende indstilling til danekræudvalget:

En evaluering af DK 562, et fund af massevis forekomst af én art Echinocorys søpindsvin. Fra skrivekridtet, Tidlig Maastrichtien, ved Store Stejlebjerg, Møns Klint i forbindelse med et skred der.

 

Foto: Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum.

Fundet består af en flintblok med dimensionerne ca. 35 x 30 x 30 cm. I flinten sidder en mængde søpindsvin, oprindeligt med kridtmasse imellem. På den ubehandlede sten kunne der erkendes skaller eller skaldele af lidt mere end tyve individer. På den nu afrensede (sandblæste) blok fremkom yderligere rester, således at der nu i alt må regnes med oprindelig 30 individer. Dyrenes skaller forekommer tilsyneladende i ét lag, men skallerne ligger hulter til bulter imellem hinanden. Såvidt det kan erkendes, stammer alle genkendelige skaller fra en og samme art af den irregulære søpindsvineslægt Echinocorys. Echinocorys-arter er kendt for at være meget vanskelige at definere og adskille, og slægten udviser en meget stor formvariation. Nogle forskere splitter og andre samler ”arter”. Der er meget lidt videnskabelig enighed om Echinocorys. De Echinocorys-skaller, der optræder i DK 562 tilhører formodentlig den formgruppe (p.g.a. afrundet overgang fra siderne til bunden som derved bliver forholds lille, et ikke særlig bredt peristom, tendens til en afrundet køl på skallens bagende m.m.), som af Ravn i 1927 opfattes som Echinocorys perconicus (von Hagenow, 1842) – Wind i 1959 mener, at der ikke er tale om von Hagenows art, og han definerer Ravns eksemplar som Echinocorys pusolosus Leske, 1778 pustolosus n.ssp. Senere har Smith & Jeffery i 2000 betragtet alle Sen Kridt former af Echinocorys som en samlet artsgruppe benævnt Echinocorys scutatus Leske, 1778.

Stykket DK 562 vurderes i en videnskabelig vinkel som interessant ud fra forekomsten af mange individer på én gang og tilmed individer af ens størrelse og formodentlig dermed af ens alder – måske er alle individer klækket samme år, og måske er de endog meget nært beslægtede. De mange skaller hulter til bulter på samme sted kunne minde lidt om forholdene ved Danekræ DK3, Temnocidaris danica fra Fakse Kalkbrud. Formodentlig har de mange søpindsvin søgt føde sammen i tætte bestande, hvor de må have pløjet gennem kridtslammet på havbunden. De er så sidenhen måske blevet fanget af et undersøisk skred (turbidity current), som væltede dem rundt imellem hinanden.

 Ud fra de fritpræparerede itubrudte skaller ses det, hvor uventet tynde skallerne egentlig var hos denne ”art”. Dette kunne være en tilpasning til ikke at synke ned i en blød slambund. Den tynde skaltykkelse er ny viden, og det kunne måske være med til at opklare gåden om, hvorfor man aldrig har fundet virkelig små Echinocorys-skaller ved slemme-prøvetagning o.s.v. De mindre skaller må simpelthen have været så ekstremt tynde i væggen, at de ikke ville have kunnet klare selv det mindste tryk i et sediment under sammenpresning.

Ud fra et udstillingsmæssigt synspunkt, som også indgår i Danekræ-loven, må det siges, at DK 562 har et stort udstillingsmæssigt potentiale. Det er ganske overvældende at se så mange af disse dyr samlet i ét lag, og det må sætte tilskuerens tanker i gang med at forestille sig dels den datidige levevis, dels den ”katastrofe”, som overmandede dyrene, og som også var med til at sikre dem for eftertiden. Undertegnede har aldrig før set Echinocorys fra Kridt bevaret i disse mængder, samlet og bevaret i 3D. Fra Danien kendes nogle flintblokke med mange Echinocorys obliqua, men de er alle totalt indlejrede i flinten og ses blot som gennemskårne, cirkulære figurer.

Det vurderes samlet, at DK 562 virkelig bør sikres dels for museumsverdenen og dels for den videnskabelige dokumentation af levevis og taphonomi hos denne type søpindsvin.

Litteratur:

Ravn, J.P.J. 1927: De Irregulære Echinider i Danmarks Kridtaflejringer. - Det Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturvid. og Mathem. Afd. 9. Række, I, 1. 74 pp. København.

Smith, A.B. & Jeffery, C.H. 2000: Maastrichtian and Palaeocene Echinoids: A key to world faunas. - Special Papers in Palaeontology No. 63. The Palaeontological Association, London.

Wind, J. 1959: Echinocorys-Formerne og deres stratigrafiske Udbredelse i det øverste Kridt i Danmark. - Medd. DGF, vol.14/2, 122-138. København.

<>
Med venlig hilsen

Søren Bo Andersen,  sba@geo.au.dk, Geologisk konservator, palæontolog, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

---------------------

Også dette danekræ repræsenterer det frugtbare samspil mellem en glad finder og hjælpsomme og oplysende professionelle. Vi har lært nyt om søpindsvin og om præparering af gode fund. Det har været sjovt at være med til.

Arne Dich og Jytte Frederiksen.

- o - O - o -

DK 706 - Apiocypraea humbergi R. Janssen, 1978 fra Mogenstrup

Apiocypraea humbergi R. Janssen, 1978. Højde af sneglen 32 mm.

Brejning Ler, Øvre Oligocæn. Leg. Kaj Bro Larsen 2001.

Valuarudtalelse vedrørende et eksemplar af sneglen Apiocypraea humbergi R. Janssen, 1978 fra Mogenstrup nord for Skive med henblik på vurdering som danekræ.

Porcellænssnegle (familien Cypraeidae) er hyppige i Danienet ved Faxe, hvorfra der kendes otte arter, heraf to almindelige (Schilder 1928; Ravn 1933). I andre aflejringer fra Tertiærtiden er familien yderst sjældent forekommende. Fra det øvrige Paleocæn kendes der således ingen eksemplarer fra Lellinge Grønsand og kun et enkelt eksemplar fra Kertemindemergelen. I det Eocæne lillebælt Ler er der én art bevaret som stenkærner (Schnetler & Heilmann-Clausen 2011), mens der fra Miocænet kun kendes enkelte juvenile eksemplarer af Cypraeidae fra Arnum Formationen, af Sorgenfrei (1958) fejlagtigt henført til en ny art af Janthina (violsnegle).

R. Janssen (1978) beskrev arten Apiocypraea humbergi fra det tyske Øvre Oligocæn på basis af to eksemplarer fra Kasseler Meeressand ved Glimmerode i Hessen. Schnetler & Beyer (1990) beskrev og afbildede det ene af to juvenile eksemplarer af en porcellænssnegl, som med forbehold bestemtes som Apiocypraea cf. humbergi. Desuden var der et fragment, bestående af yderlæben af et udvokset eksemplar.

I klinten ved Mogenstrup er Brejning Ler med tre konkretionslag af siderit blottet (Schnetler & Beyer 1990). I marts 2001 fandt Kaj Bro Larsen et udvokset, næsten komplet eksemplar i skalbevaring, siddende løst i en sideritkonkretion med aftryk af ydersiden. Eksemplaret har en højde på 32 mm og er således betydeligt større end R. Janssens holotype, der kun er 18,3 mm høj. Skallen er bevaret i en smuk gylden farve og med en glat og skinnende overflade, der sammen med konkretionens rustrøde farve gør eksemplaret til et spektakulært objekt. Skallen mangler lidt af yderlæben og den nederste del af mundingen, men ikke desto mindre er der her tale om både det største og det mest spektakulære eksemplar af en art, der både i Tyskland og Danmark er ekstremt sjælden.

Eksemplaret kunne også bekræfte, at den danske art nu med sikkerhed kan bestemmes som Apiocypraea humbergi. Ved sin smukke bevaringstilstand og sjældenhed rummer eksemplaret et betydeligt udstillingspotentiale. Af disse grunde mener jeg, at det er absolut danekræværdigt og bør sikres museumsverdenen.

Ingemann Schnetler

Referencer

Janssen, R. 1978: Die Mollusken des Oberoligozäns (Chattium) im Nordseebecken, 1. Scaphopoda, Archaeogastropoda, Mesogastropoda. – Archiv für Molluskenkunde 109 (1/3), 133-221, 1 fig., pls 9-14.

Ravn, J. P. J., 1933: Études sur les Pélécypodes et Gastropodes du Calcaire de Faxe. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling,9. Række, V 2. 1–74.

Schilder, F.A. 1928: Die Cypraecea des Daniums von Dänemark und Schonen. – Danmarks geologiske Undersøgelse IV. Række 2 (3), 27 pp.

Schnetler, K.I. & Beyer, C. 1990: A Late Oligocene (Chattian B) molluscan fauna from the coastal cliff at Mogenstrup, North of Skive, Jutland, Denmark. – Contributions to Tertiary and Quaternary Geology 27 (2-3): 39–81.

Schnetler, K.I. & Heilmann-Clausen, C. 2011: The molluscan fauna of the Eocene Lillebælt Clay, Denmark. – Cainozoic Research 8(1-2), 41–99.

Sorgenfrei, Th. 1958: Molluscan Assemblages of the Marine Middle Miocene of South Jutland. – Danmarks geologiske Undersøgelse 2 (79).

 o - O - o -

DK 754 - Kiselsvamp (spongie) fra skrivekridtet, Hillerslev Kridtbrud, Thy

 

 

DK 754 er en middelstor til stor kiselsvamp (spongie) efter danske forhold (højde 12 cm, bredde (diameter) 10 cm], og så er den usædvanlig velbevaret. Den sidder fast med dele af den ene side på noget flint og noget forkislet kalk. Den er fundet i skrivekridt af sen Maastrichtien alder i Hillerslev Kridtbrud, hvor der i øvrigt i de senere år er fundet en del forskellige fint bevarede fossiler. DK 754 er mig bekendt dog den eneste kiselsvamp fra lokalliteten til dato. Selv blot nogenlunde velbevarede kiselsvampe er ualmindelige fra danske Kridttidslokaliteter. Skal man finde Kridttidslokaliteter med velbevarede kiselsvampe, skal man til Tyskland, til området omkring Hannover (lokaliteterne Höver og Misburg). Her findes der en stor mængde forskellige kiselsvampe (flere end 200 arter) fra Campanien (Krupp, 2013; Frerichs, 2013; APHs spongie-website), altså en del ældre end DK 754, som jo er fra sen Maastrichtien. Også engelske kiselsvampe kan findes velbevarede i stor diversitet (Hinde, 1883).Bedømmelse:

Det er ikke lykkedes mig trods gennemgang af meget af litteraturen at artsbestemme DK 754, hvilket kunne antyde, at vi her måske har at gøre med noget nyt for videnskaben, under alle omstændigheder noget helt nyt blandt danske fossiler. DK bør derfor efter min opfattelse erklæres for danekræ, fordi det vil have stor videnskabelig værdi og tilmed har et fint udstillingspotentiale. Ved fastsættelsen af erstatningen foreslås det at lægge vægt på sjældenheden og den exceptionelle bevaring.

 

Søren Bo Andersen

 

SLitteratur og web-sites, der er gennemsøgt i forbindelse med denne evaluering:

 

APHs spongie-website: www.cretaceous.de/Contents.html

 

Frerichs, U. 2013. Schwämme, Teil 2: Coeloptychium und Troegerella. In: Arbeitskreis Paläontologie Hannover (Herausgeber): Fossilien aus dem Campan von Hannover. Homepage: www.ap-h.de

 

Hinde, G.J. 1883. Cataloge of the fossil Sponges in the Geological Department of the British Museum (Natural History). 38 Plates, London.

 

Hurcewichz, H. 1966. Siliceous Sponges from the Upper Cretaceous Poland, Part 1. Tetraxonia. Acta Palaeontologica Polonica, XI, 1.

 

Krupp, R.E. 2013. Schwämme, Teil 1: Überblick über die Schwammfauna. In: Arbeitskreis Paläontologie Hannover (Herausgeber): Fossilien aus dem Campan von Hannover. Homepage: www.ap-h.de

 

Nestler, H. 1961: Spongien aus der weissen Schreibkreide (Unt. Maastricht) der Insel Rügen (Ostsee). Paläontologische Abhandlungen I, 1, 70 pp., 11 Tafeln. Berlin.

 

Zuidema, G. & Stemmers-van Bemmel, J. 1983. Sponzen. GEA, vol. 16, no. 3, pp. 77-108. Stichting Geologische Aktiviteiten. Nederland.

 

 o - O - o -

 

DK 761 - Pleurotomaria’ regalis (Roemer, 1841)

fra Bavnodde Grønsand, Bornholm

 

Fossile snegle fra aflejringer ældre end Palæogen er meget sjældne og forudsætter en forkisling som sneglene fra Skrivekridtet ved Ålborg eller et hærdningslag, der har bevaret aftryk eller stenkærner af sneglene.

På Bornholms sydvestkyst findes lag fra Kridttiden: Arnager Grønsand, Arnager Kalk og Bavnodde Grønsand. Lagene og deres fossilindhold er beskrevet af Ravn (1916, 1918, 1921). Snegle kendes især fra Bavnoddegrønsand, men er som oftest dårligt bevarede. I Geologisk Museums samlinger fra Bavnodde Grønsandet er der tre dårligt bevarede eksemplarer.

Et velbevaret eksemplar af en ’Pleurotomaria’ er indsamlet af Linda Lægdsmand, Knebel i 1997 eller 1998. Den nøjagtige lokalitet ved kysten er ikke kendt. Skallen er en skulpturstenkærne, omtrent 5 cm bred og 2,5 cm høj, og har trappeformede vindinger med et slidsbånd omtrent midt på vindingerne. Overfladeskulptur er godt bevaret, og bevaringstilstanden muliggør en mere detaljeret beskrivelse af sneglens spiralornament og axialskulptur.

Ravn (1921) beskrev tre arter af slægten Pleurotomaria, hvoraf Pleurotomaria (Leptomaria) granulifera Münster? og Pleurotomaria plana Münster er ret lavspirede, mens Pleurotomaria regalis (Roemer, 1841) er mere højspiret med trappeformede vindinger og det smalle slidsbånd nær midten af vindingerne. Den fundne skal stemmer godt overens med Ravns beskrivelse og afbildning af Pleurotomaria regalis (Roemer, 1841).

Fornylig er DK 723 indstillet til danekrævurdering, og dette eksemplar tilhører også den samme art. Det nye fund er det hidtil bedste af Pleurotomaria regalis (Roemer, 1841) og forøger kendskabet til en meget sjælden art, hvilket gør det afgjort danekræværdigt. Den fine bevaringstilstand af overfladeskulpturen gør, at stykket også har et stort udstillingspotentiale.

Referencer.

Ravn, J.P.J. (1921). Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna.I Cenomanet.. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (30): 40 pp. 5 pls.                                                                                                                                        

Ravn, J.P.J. (1921). Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna.II Turonet. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (31): 39 pp. 2 pls.

Ravn, J.P.J. (1921). Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna.III Senonet. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (32): 52 pp. 2 pls.

Ingemann Schnetler

 

 o - O - o -

 

DK 789 - Slank, pigfinnet fisk i 'skifer' fra Ertebølle

 

 

 

Beskrivelse af Niels Bonde:

'Skiferen' (forkislet slamsten) fra Ertebølle er sandsynligvis fra niveau omkring askelag –20, og der er vist ingen dybere skiferlag exponeret (altså ingen Stolleklint Ler).

Slank fisk, ca. 6,5 cm totallængde (SL ca. 5,5 cm), ca. 15 mm høj krop og 17 mm langt kranium. Gået itu på midten lige foran caudalregionen, men der er allerhøjest et par hvirvler gået tabt, men det gør det vanskeligt at bedømme, om der har været en lille afstand mellem rygfinnens pigge og den bagerste del med stråler. Desuden ligger gatfinnen så nær kanten, at dens pigge vanskeligt kan ses (? Præpareres).

Hvirvler: ca. 10 (+ ?? abdominale + 16 caudale).

Rygfinne: ca. 10 slanke pigge + 10-11 stråler: 3 slanke predorsaler; gatfinne med 15-16 radier, hvoraf de forreste nok har støttet 2-3 svage pigge (præp. på h. plade). Halefinne lidt inkomplet, men viser måske kun 8 + 7 principale stråler ( 13- grenede), og der er i basis 3 epuraler, 4 hypuraler, af hvilke den dorsale er så bred, at der måske er fusion mellem hyp4 og hyp5. To uroneuralia og meget kort neuralspina (torntap) på preural nr. 2. Altså primitiv struktur for perciformer etc., dog med lidt reduceret antal grenede stråler. Brystfinne med 16-17 stråler; bugfinner ikke bevaret.

Skællene mellemstore med ca. 20 rækker og siidelinie i ca. nr. 5-6 fra ryggen.

Kraniet med glatte knogler uden takker, operculums mulige pig(ge) dog ikke synlige (mast af hvirvlerne). Underkæbe relativt lang og slank med led midt under øjet og med lange, slanke og svagt krumme tænder i en række. Overkæbens premaxilliare ret ødelagt, men den forreste tand meget kraftigere (resten ses ikke). Lille kam på nakkeregionen. Skulderbælte ikke så velbevaret, men med ret kort og lige postcleithrum.

Bestemmelse:

Ligner umiddelbart en carangid (hestemakrel), og præparation vil måske afsløre de typiske 3 gatfinnepigge (og der er et par arter kendt fra moler og Stolleklint Ler), men antal caudalhvirvler et par for højt, og tandsættet passer heller ikke for godt, så dette er nok endnu en primitiv percoid (aborreagtig fisk), og er sandsynligvis en ny art. Under alle omstændigheder er gode fisk sjældne fra Ertebølle.    

 

 o - O - o -

 

DK 787.1 Stenkerne af det irregulære søpindsvin Echinocorys sulcata

 med bevarede mundplader

(Fra klubmedlem Søren Bo Andersen)

DK 787.1 – Søpindsvinet Echinocorys sulcatus i en løsblok af flint, fundet nær Middelfart. Fra Tidlig? Danien. Foto: Sten L. Jakobsen.

 

 Det er forekomsten af mundplader (peristomal-plader), der er grunden til danekræ-status for dette søpindsvin. Mundplader hos søpindsvin er små kalkplader, som sidder i en tynd hud i mundområdet. Mundhuden kan naturligvis åbne sig i midten, når føde skal indtages. På mundpladerne sidder vedhæng, der kan "smage" og føle, om føden er passende for dyret.

 

 o - O - o -

 

DK 858 Knusetand fra hajen Ptychodus (1stk), Arnagerkalkens bundkonglomerat,

Kridt, Arnager, Bornholm

Danekræ-tildelingen deles med Mette Hofstedt og Marianne Falbe Nattestad – idet DK 858 omfatter i alt ni forskellige former (alt efter placeringen i hajens mund) af tænder, hvoraf det viste billede er den tand, som Niels Hemmer fandt.

(Fra klubmedlem Niels Hemmer)

 

DK 858 Knusetand fra hajen Ptychodus, Bornholm. Foto: Sten L. Jakobsen.

 De ni næsten samtidig fundne tænder fra det samme lag gør det sandsynligt, at de enten kunne være fra det samme individ eller ellers, at der kunne være tale om et opholdssted for opvoksende hajunger. En grund til, at man kan forestille sig, at disse tænder stammer fra unge individer er dels, at de ikke er så store som det kendes andre steder i Europa og dels at tyggeribberne er højere end på større eksemplarer af sammenlignelige tænder. Dr. Gilles Cuny, som har bedømt fundet, mener, at der kan være tale om unge dyr af arten Ptychodus latissimus.

 

  o - O - o -

  

DK 863 Stenkerne af krabben ?Dromiopsis depressus

Koralkalk, Midt Danien, Faxe Kalkbrud

(Fra klubmedlem Søren Bo Andersen)

DK 863, ?Dromiopsis depressus set fra forskellige sider. Foto: Sten L. Jakobsen.

Denne krabbe er eksemplar nummer to, der kendes af denne art. Det første blev beskrevet af Segerberg i år 1900, men det manglede det vigtige rostrum, spidsen foran mellem øjenhulerne.

DK863 er mere komplet og vil være vigtig i beskrivelsen af en ny slægt (det er nemlig ikke en Dromiopsis, derfor spørgsmålstegnet foran navnet).

 

  o - O - o -

 

 DK 872 Klosaks af eremitkrebs (pagurid) i bryozokalk,

Midt Danien, Faxe Kalkbrud

(Fra klubmedlem Søren Bo Andersen)

DK 872 er en lille højre klosaks af en eremitkrebs, delvis med calcitlag visende skallens mønster. Foto: Sten L. Jakobsen.

  Dette er den første eremitkrebs, der kendes fra Faxe Kalkbrud på trods af, at de kunne forventes dels på grund af den hårde "bund" dels fordi eremitkrebs jo bebor tomme sneglehuse – og de har som bekendt været talrige på den lokalitet. 

 

  o - O - o -

  

DK 877 Fugleknogle, venstre ravnenæbsben = coracoid, fra en alkefugl, i Gram Ler,

Sen Miocæn, Gram Lergrav

(Fra klubmedlem Johanne Rasmussen)

 

DK 877 coracoid-knoglen set fra to sider. Foto: Sten L. Jakobsen.

 

Fugleknogler i Gram Leret fra Sen Miocæn kendes der kun fire af (incl. DK 877). Der kendtes fra tidligere en del af en overarms­knogle ligeledes fra en alkefugl – måske kunne den og nærværende tilhøre samme type fugl, som nok vil være både en ny slægt og ny art. Ellers kendes en lårknogle fra en anden "søgående" fugl, en lunde-type.

Alke-fugle og lunder bidrager til at karakterisere det gamle miljø i Gram-området som et muligt fiskeområde for disse fugle.